هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ساوجبلاغ
اخبار و گزارشات هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی ساوجبلاغ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/٢٤

در تاریخ 94/3/1 راس ساعت 5 صبح از نظرآباد ساعت 5:15 دقیقه صبح ازهشتگرد تعداد 21 نفر از همنوردان بایک دستگاه مینی بوس حرکت کرده و ساعت 6:15 صبح از میدان ولیان که با اضافه شدن 13 نفر به صورت مهمان جمعا 34 نفر به طرف چشمه سوتک ولیان حرکت و با طی نمودن مسیر راه در انتهای مسیر ماشین رو توسط مسئول برنامه برای مدت 5 دقیقه حرکت های کششی انجام شد. و از آن نقطه آقای یونس رضاخانی با تعدادی از هم نوردان که عبارتند از آقایان جوکار، آقا احمدی، امین لو، اکبری، عباسی و رکوتا  و خانم رجبی برای صعود به قلل گزنه یورد، اودل و شاه کرم جدا شده و 27 نفر دیگر مسیر پاکوپ به طرف چشمه سوتک را ادامه دادند. و راس ساعت 8:50 به چشمه رسیده و ساعت 11:5 در منتها الیه یال که به خط الراس منتهی می شود رسیده سپس از قسمت و مسیر یال به قله شصت مردان صعود نمودند و در ساعت 14 بعد از ظهر به محل چشمه بازگشته و با سایر هم نوردان برای مدت 30 دقیقه استراحت و به طرف روستای ولیان حرکت نموده و در ساعت 16 از میدان ولیان به منزل بازگشتند.سرپرست و گزارش برنامه: آقای حسین فروغی

مسئول فنی تیم: آقای شریف اله سیفی

سر قدم: آقای ارسطو آقا احمدی

عقب دار: آقای مهدی کاظمی

مسئول محیط زیست: آقای محمود عسگری

امداد و نجات: آقای آریایی نژاد

عکاس: آقای عوض امینی

نفرات شرکت کننده:

حسین فروغی، شریف اله سیفی، عوض امینی، محمود عسگری، پشنگ پور، بیک پور، محمد آبادی، دین محمدی، رجبی، راخانی، احمدی، کاظمی، امینلو، رکوتا، اکبری، جوکار، آقا احمدی، حسین زاده، خدادادی

و تعداد 13 نفر به صورت مهمان حضور داشتند و جمعا 34 نفر.

 

تاریخ : جمعه 22 خرداد‌ماه سال 13

 

نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/٢۳

در تاریخ 94/3/1 راس ساعت 5 صبح از نظرآباد ساعت 5:15 دقیقه صبح ازهشتگرد تعداد 21 نفر از همنوردان بایک دستگاه مینی بوس حرکت کرده و ساعت 6:15 صبح از میدان ولیان که با اضافه شدن 13 نفر به صورت مهمان جمعا 34 نفر به طرف چشمه سوتک ولیان حرکت و با طی نمودن مسیر راه در انتهای مسیر ماشین رو توسط مسئول برنامه برای مدت 5 دقیقه حرکت های کششی انجام شد. و از آن نقطه آقای یونس رضاخانی با تعدادی از هم نوردان که عبارتند از آقایان جوکار، آقا احمدی، امین لو، اکبری، عباسی و رکوتا  و خانم رجبی برای صعود به قلل گزنه یورد، اودل و شاه کرم جدا شده و 27 نفر دیگر مسیر پاکوپ به طرف چشمه سوتک را ادامه دادند. و راس ساعت 8:50 به چشمه رسیده و ساعت 11:5 در منتها الیه یال که به خط الراس منتهی می شود رسیده سپس از قسمت و مسیر یال به قله شصت مردان صعود نمودند و در ساعت 14 بعد از ظهر به محل چشمه بازگشته و با سایر هم نوردان برای مدت 30 دقیقه استراحت و به طرف روستای ولیان حرکت نموده و در ساعت 16 از میدان ولیان به منزل بازگشتند.

 

سرپرست و گزارش برنامه: آقای حسین فروغی

مسئول فنی تیم: آقای شریف اله سیفی

سر قدم: آقای ارسطو آقا احمدی

عقب دار: آقای مهدی کاظمی

مسئول محیط زیست: آقای محمود عسگری

امداد و نجات: آقای آریایی نژاد

عکاس: آقای عوض امینی

نفرات شرکت کننده:

حسین فروغی، شریف اله سیفی، عوض امینی، محمود عسگری، پشنگ پور، بیک پور، محمد آبادی، دین محمدی، رجبی، راخانی، احمدی، کاظمی، امینلو، رکوتا، اکبری، جوکار، آقا احمدی، حسین زاده، خدادادی

و تعداد 13 نفر به صورت مهمان حضور داشتند و جمعا 34 نفر.

 

تاریخ : جمعه 22 خرداد‌ماه سال 13

نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/٢۳

در تاریخ 94/3/1 راس ساعت 5 صبح از نظرآباد ساعت 5:15 دقیقه صبح ازهشتگرد تعداد 21 نفر از همنوردان بایک دستگاه مینی بوس حرکت کرده و ساعت 6:15 صبح از میدان ولیان که با اضافه شدن 13 نفر به صورت مهمان جمعا 34 نفر به طرف چشمه سوتک ولیان حرکت و با طی نمودن مسیر راه در انتهای مسیر ماشین رو توسط مسئول برنامه برای مدت 5 دقیقه حرکت های کششی انجام شد. و از آن نقطه آقای یونس رضاخانی با تعدادی از هم نوردان که عبارتند از آقایان جوکار، آقا احمدی، امین لو، اکبری، عباسی و رکوتا  و خانم رجبی برای صعود به قلل گزنه یورد، اودل و شاه کرم جدا شده و 27 نفر دیگر مسیر پاکوپ به طرف چشمه سوتک را ادامه دادند. و راس ساعت 8:50 به چشمه رسیده و ساعت 11:5 در منتها الیه یال که به خط الراس منتهی می شود رسیده سپس از قسمت و مسیر یال به قله شصت مردان صعود نمودند و در ساعت 14 بعد از ظهر به محل چشمه بازگشته و با سایر هم نوردان برای مدت 30 دقیقه استراحت و به طرف روستای ولیان حرکت نموده و در ساعت 16 از میدان ولیان به منزل بازگشتند.

 

سرپرست و گزارش برنامه: آقای حسین فروغی

مسئول فنی تیم: آقای شریف اله سیفی

سر قدم: آقای ارسطو آقا احمدی

عقب دار: آقای مهدی کاظمی

مسئول محیط زیست: آقای محمود عسگری

امداد و نجات: آقای آریایی نژاد

عکاس: آقای عوض امینی

نفرات شرکت کننده:

حسین فروغی، شریف اله سیفی، عوض امینی، محمود عسگری، پشنگ پور، بیک پور، محمد آبادی، دین محمدی، رجبی، راخانی، احمدی، کاظمی، امینلو، رکوتا، اکبری، جوکار، آقا احمدی، حسین زاده، خدادادی

و تعداد 13 نفر به صورت مهمان حضور داشتند و جمعا 34 نفر.

 

تاریخ : جمعه 22 خرداد‌ماه سال 13

نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/٢۳

در تاریخ 94/3/1 راس ساعت 5 صبح از نظرآباد ساعت 5:15 دقیقه صبح ازهشتگرد تعداد 21 نفر از همنوردان بایک دستگاه مینی بوس حرکت کرده و ساعت 6:15 صبح از میدان ولیان که با اضافه شدن 13 نفر به صورت مهمان جمعا 34 نفر به طرف چشمه سوتک ولیان حرکت و با طی نمودن مسیر راه در انتهای مسیر ماشین رو توسط مسئول برنامه برای مدت 5 دقیقه حرکت های کششی انجام شد. و از آن نقطه آقای یونس رضاخانی با تعدادی از هم نوردان که عبارتند از آقایان جوکار، آقا احمدی، امین لو، اکبری، عباسی و رکوتا  و خانم رجبی برای صعود به قلل گزنه یورد، اودل و شاه کرم جدا شده و 27 نفر دیگر مسیر پاکوپ به طرف چشمه سوتک را ادامه دادند. و راس ساعت 8:50 به چشمه رسیده و ساعت 11:5 در منتها الیه یال که به خط الراس منتهی می شود رسیده سپس از قسمت و مسیر یال به قله شصت مردان صعود نمودند و در ساعت 14 بعد از ظهر به محل چشمه بازگشته و با سایر هم نوردان برای مدت 30 دقیقه استراحت و به طرف روستای ولیان حرکت نموده و در ساعت 16 از میدان ولیان به منزل بازگشتند.

 

سرپرست و گزارش برنامه: آقای حسین فروغی

مسئول فنی تیم: آقای شریف اله سیفی

سر قدم: آقای ارسطو آقا احمدی

عقب دار: آقای مهدی کاظمی

مسئول محیط زیست: آقای محمود عسگری

امداد و نجات: آقای آریایی نژاد

عکاس: آقای عوض امینی

نفرات شرکت کننده:

حسین فروغی، شریف اله سیفی، عوض امینی، محمود عسگری، پشنگ پور، بیک پور، محمد آبادی، دین محمدی، رجبی، راخانی، احمدی، کاظمی، امینلو، رکوتا، اکبری، جوکار، آقا احمدی، حسین زاده، خدادادی

و تعداد 13 نفر به صورت مهمان حضور داشتند و جمعا 34 نفر.

 

تاریخ : جمعه 22 خرداد‌ماه سال 13

نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/۱٥

 

خلاصه‌ای از برنامه جمعه 1/3/94 چهارمین صعود فصلی بانوان استان البرز مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر جهت استحضار به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

 1. محل صعود قله شصت مردان به ارتفاع حدوداً 3000 متر
 2. شرکت‌کنندگان گروه‌های کوهنوردی بانوان کرج ، نظرآباد و البرز هشتگرد
 3. میزبان هیئت کوهنوردی شهرستان ساوجبلاغ به سرپرستی سرکار خانم شیرزادی
 4. تعداد شرکت‌کنندگان : 20 نفر بانوان عضو گروه‌های فوق و چهار نفر آقایان کرمیار ، لطفی ، رحیمی و فتاحی به‌عنوان راهنما و هماهنگ‌کننده
 5. مسیر صعود : میدان روستای ولیان کوچه‌باغ‌های روستا چشمه سوئیک- قله شصت مردان
 6. حرکت 6 صبح از میدان ولیان ، ساعت 8:30 چشمه سوئیک و صرف صبحانه ، ساعت 9 حرکت به‌طرف قله ، ساعت 11:30 صعود به قله ، ساعت 12 برگشت به سمت چشمه سوئیک ، ساعت 14 توقف در چشمه سوئیک و صرف نهار ، 14:30 برگشت به‌طرف میدان ولیان و ساعت 16 پایان برنامه.

 

 
نویسنده: بابک - ۱۳٩٤/۳/۱٥

 

خلاصه‌ای از برنامه جمعه 1/3/94 چهارمین صعود فصلی بانوان استان البرز مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر جهت استحضار به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

 1. محل صعود قله شصت مردان به ارتفاع حدوداً 3000 متر
 2. شرکت‌کنندگان گروه‌های کوهنوردی بانوان کرج ، نظرآباد و البرز هشتگرد
 3. میزبان هیئت کوهنوردی شهرستان ساوجبلاغ به سرپرستی سرکار خانم شیرزادی
 4. تعداد شرکت‌کنندگان : 20 نفر بانوان عضو گروه‌های فوق و چهار نفر آقایان کرمیار ، لطفی ، رحیمی و فتاحی به‌عنوان راهنما و هماهنگ‌کننده
 5. مسیر صعود : میدان روستای ولیان کوچه‌باغ‌های روستا چشمه سوئیک- قله شصت مردان
 6. حرکت 6 صبح از میدان ولیان ، ساعت 8:30 چشمه سوئیک و صرف صبحانه ، ساعت 9 حرکت به‌طرف قله ، ساعت 11:30 صعود به قله ، ساعت 12 برگشت به سمت چشمه سوئیک ، ساعت 14 توقف در چشمه سوئیک و صرف نهار ، 14:30 برگشت به‌طرف میدان ولیان و ساعت 16 پایان برنامه.

 

روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ
ادرس:هشتگرد.شهرک ولیعصر.خیابان شهید خرازی -باشگاه میرزا کوچک خان.خانه کوهنورد شهرستان ساوجبلاغ تلفن : 44212350 026 telegram.me/payamclub inestagram.com/payamclubsavoj
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :