هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ساوجبلاغ
اخبار و گزارشات هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی ساوجبلاغ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/٢٦

زمان اجرای برنامه :   22/08/94           نوع برنامه:  یک روزه

منطقه جغرافیایی :  استان البرز شهرستان ساوجبلاغ     

درنگی در مورد روستای سیبستان

روستایسیبستانازتوابعبخشچندارشهرستانساوجبلاغاستانالبرزبودهوراهمنتهی

بهاینروستاازاتوبانکرجقزوینخروجیکوهسارمیباشدکهانتهایروستای  قلعهچنداریاسهراهشنده  ازروستاهایشندهوآردههعبورکردهوبهسیبستان میرود  وفاصلهکوهسارتاسیبستان 12 کیلومتربودهوتاآردهه کیلومترمیباشداینروستادرکوهستانواقعشدهودرزمستان  آبوهوایسردویخبندانداردودرتابستانگرمخشکاستوبیشترشغلروستاییانکشاورزی

استکهعمده  محصولاتشانگردووتوتمیباشددرصدکمیهمبهدامداریمشغولندوجمعیتروستابالغبر 195 نفرمیباشدوموقعیتجغرافیاییآنازسمتشمالبهشهرکطالقانوازسمتجنوببهآردهه

وازسمتشرقبهاسکولدرهوازسمتغربهمبهروستایوشگینمنتهیمیگردد

گزارش برنامه

طبق برنامه سه ماهه باشگاه کوهنوردی ساوجبلاغ  در این تاریخ ، صعود به قله گردونه کوه بود ولی به علت بارش روزهای اخیر واحتمال وجود بهمن در منطقه، قرار به اجرای برنامه کوهپیمایی در منطقه روستای وشته و  صرف نهار به میزبانی آقای سیفی شد.


که همنوردان با وسیله نقلیه به روستا رفتند و چند نفر از همنوردان که تمایل داشتند از روستای سیبستان با گذشتن از قله گزنایورد  به سمت طالقان  و روستای وشته  کوهنوردی کنند . با هما هنگی کارگروه کوهنوردی باشگاه، برنامه ریزی کردیم ساعت 5 صبح جمعه همراه آژانس به روستای سیبستان رفتیم و ساعت 5:50 از یال ابتدای روستا به سمت جاده در حال احداث طالقان حرکت کردیم.

بعد از حدود 30 دقیقه کوهنوردی به جاده رسیدیم و بقیه مسیر را در جاده پیمودیم تا در ساعت 7:30 به چشمه گزنایورد که انتهای جاده میباشد رسیدیم.


حدود20 دقیقه استراحت کرده و صبحانه خوردیم و از همان یال بالای چشمه حرکت کرده و به سمت زین اسبی بین قله گزنایورد و اودل رفتیم. مقدار برف در آن ناحیه به نسبت زیاد بود و با برف کوبی مسیر، ساعت 9 روی خط الراس بودیم که از سمتی میتوانستیم روستاهای طالقان و از سمت دیگر روستاهای ولیان و سیبستان را مشاهده کنیم.

در یال سمت طالقان مقدار برف زیاد بود و با وجود هوای مناسب تصمیم بر این شد که زمانی را بر روی تمرین کار های فنی در آن منطقه بگذاریم و حدود یک ساعت مشغول تمرین گارگاه و فرود  بر روی برف بودیم و ساعت 10 به سمت دره ای که به روستای وشته منتهی میشد سرازیر شدیم .


ساعت 12:30 به روستا رسیده و به همنوردان دیگری که در روستا بودند ملحق شدیم و بعد از صرف نهار در منزل آقای سیفی حدود ساعت3:30 همراه با دیگر دوستان راهی هشتگرد شدیم.


شرکت کنندگان برنامه: محمد آقا احمدی ، عبدالکریم ملا محمدی ، مهدی مخابری و محمد صادق جوکار - سرقدم : آقای ملا محمدی عقبدار: مهدی مخابری، مسئول فنی و عکس : محمد آقا احمدی ،سرپرست برنامه و گزارش : محمد صادق جوکار 

روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ
ادرس:هشتگرد.شهرک ولیعصر.خیابان شهید خرازی -باشگاه میرزا کوچک خان.خانه کوهنورد شهرستان ساوجبلاغ تلفن : 44212350 026 telegram.me/payamclub inestagram.com/payamclubsavoj
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :