تقویم پیش بینی شده 3 ماهه تابستان 1394 باشگاه کوهنوردی پیام

تقویم پیش بینی شده 3 ماهه تابستان 1394 باشگاه کوهنوردی پیام

ردیف

تاریخ اجرای برنامه

منطقه اجرای برنامه

مدت

ارتفاع

سرپرست برنامه

شماره تماس

توضیحات

1

94/4/4

امامزاده -سیراب

1روزه

----

خانم زارع

09351447943

هشتگرد--هیو

2

94/4/11

امامزاده -سیراب

1روزه

----

خانم فلاح

09124656191

هشتگرد--هیو

3

94/4/18

امامزاده -سیراب

1روزه

----

خانم دهقان پور

09126674703

هشتگرد--هیو

4

94/4/25

امامزاده -سیراب

1روزه

----

خانم زیرک

09128635833

هشتگرد--هیو

5

94/5/2

اودل

1روزه

3200

خانم شیرزادی

09361663319

ولیان

  

  

6

94/5/8,9

شاه البرز

2روزه

4200

ارسطو اقااحمدی

09125485938

طالقان

  

94/5/9

خراسان کوه

1روزه

3150

اقای سیفی (محمدجعفر)

09124248533

فشند

7

94/5/15,16

دماوند

2روزه

5671

اقای جلیوری

09351447943

جاده هراز

رینه

94/5/16

اسمان کوه

1روزه

2650

اقای عسگری

09125652089

هشتگرد شلمزار

8

94/5/23

کله سنگ

1روزه

3150

اقای فرشادرضاخانی

09122811393

طالقان دنبلید

9

94/5/28,29,30

علم کوه به سه هزار

3روزه

4850

اقای کاظمی

09125669881

ازمسیرپراچان به علم وسه هزار

94/5/30

عالم زمین

1روزه

-----

خانم زارع

09351447943

ولیان

10

94/6/5,6

ییلاق ماسال

/ 0 نظر / 56 بازدید